Úvod do diplomové práce

Diplomové práce

K ukončení pětiletého magisterského studijního programu na vysokých školách musejí studenti prokázat svou znalost orientace v dané problematice vypracováním diplomové práce na zadané či vybrané téma. Témata mohou být vyhlášena profesory daných oborů, v kterých se studenti rozhodli své diplomové práce vypracovat, nebo mohou studenti těmto profesorům předložit do určité doby témata vlastní.

Diplomové práce – náležitosti

Každá diplomová práce musí dodržovat náležitosti vyžadované konkrétní vysokou školou. Na jednotlivých vysokých školách se mohou náležitosti lišit. Diplomové práce se rozsahově pohybují mezi 50 a 100 normostranami textu v závislosti na vysoké škole a oboru studia. Diplomová práce musí obsahovat velice pečlivě zpracovaný seznam použitých zdrojů a to podle

vybrané citační normy, která musí být dodržena jednotně v celém dokumentu. Stejně tak musí být celá diplomová práce jednotně graficky upravena. V práci lze používat citace nebo parafráze z použitých zdrojů – ty musejí být pečlivě označeny. Diplomové práce se člení na úvod, teoretickou část, analytickou neboli praktickou část a závěr, čímž se podobá bakalářské práci. Rozdíl je ovšem v kvalitě a rozsahu propracování daného tématu. Diplomová práce by měla z teoretické části logicky přecházet do praktické. Zdroje pro teoretickou část mohou zahrnovat odbornou literaturu, publikace a časopisy, webové zdroje nejsou mezi akademickými kruhy příliš oblíbené a neměly by proto být zahrnuty ve velké míře.

Diplomové práce – cíle

Diplomové práce by měly ukázat vlastní invenci studenta, který žádá o titul magistra či inženýra, to znamená, že by se nemělo jednat jen o dokumenty shrnující poznatky jiných významných osobností z oboru, ale o vlastní poznatky, závěry, prakticky aplikovatelné nové teorie či využitelné dovednosti. Diplomové práce se odevzdávají vždy ve dvou tištěných provedeních a jednom elektronickém.